مدیر شبکه‌های اجتماعی

ما به دنبال فردی برای پیوستن به تیم شبکه‌های اجتماعی ماهورنگار هستیم تا فعالیت‌های روزانه‌ی مشتریان‌مان در کمپین‌های مختلف را مدیریت کند.

مزایای شغلی

آیا این شغل مناسب شماست؟

ارسال درخواست
برای این شغل